คำขวัญของโรงเรียนวัดประสาทนิกร เรียนดีมีจรรยา ความคิดก้าวหน้า พาชีวาเป็นสุข

หน้าหลัก
ประวัติเกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
นโยบาย-ยุทธศาสตร์
ทำเนียบบุคลากร
ระบบงานสารบรรณ
ภาพกิจกรรม
ข้อมูลนักเรียน
ปฏิทินงานวิชาการ
คณะกรรมการโรงเรียน
ข้อมูลงบประมาณ
สรุปผล(สมศ)
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน
ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก
E-learning ครูกฤติเดช
เชื่อมโยงเว็บไซต์
ระบบ E-Office สพท.ชพ.2
เว็บไซต์ สพป.ชุพ.เขต 2
กระทรวงศึกษาธิการ
คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เคมี
สิ่งแวดล้อม
พื้นฐานทางวิศวกรรม
ความรู้อื่น
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
1
คลิ๊กชม
2795
ประกาศโรงเรียนวัดประสาทนิกร
ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป

หนังสือแจ้งโรงเรียนการจัดตั้งศูนย์
ซ่อมคอมพิวเตอร์ระดับอำเภอ

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
โครงการสนับสนุนปัจจัยด้านการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายให้บริการ
ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์อำเภอหลังสวน
ทั้งหมด 19 โรงเรียน

แบบสำรวจความต้องการซ่อมบำรุง/
ซ่อมคอมพิวเตอร์

ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์อำเภอหลังสวน
สำรวจอาการเสียเบื้องต้น
เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์อำเภอหลังสวน
แผ่นพับ

เกณฑ์การให้บริการและการ
ซ่อมบำรุง/ซ่อมคอมพิวเตอร์

ศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์อำเภอหลังสวน
วิธีการแยก/จำแนก แตละโรงเรียน
การจัดสรรการซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แต่ละโรงเรียน

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะซ่อม
ของแต่ละโรงเรียน
แบบฟอร์มการรับ / ส่ง เครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อซ่อมฯ

ดังนันให้โรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อดังกล่าว
สำรวจความต้องการที่จะซ่อมหรือจัดซื้อ
อุปกรณ์ สามารถใช้บริการ ได้ครับ
สรุปรายงานการซ่อมบำรุง
ณ  ปัจจุบัน
10/02/54
ดังนันให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบ
สำรวจให้สำรวจความต้องการที่จะซ่อม
หรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สามารถใช้บริการ ได้ครับ

 กระดานสนทนา

ขอขอบคุณ

                  ขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธิ์ ข่าว เพลง ข้อความ รูปภาพ บริการดึงเว็บ บริการดึง Code ต่างๆ สำหรับใช้แปะบนเว็บไซต์นี้ ครู - อาจารย์ รวมถึงผู้ที่มีอุปการะคุณ อีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้
                  หากมีข้อแนะนำใด ๆ

สงวนลิขสิทธิ์ ©2553 โรงเรียนวัดประสาทนิกร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

นายลักษไชย  มลอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน