โรงเรียนวัดประสาทนิกร โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้จัดทำเว็บไซต์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายลักษไชย  มลอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร

          คณะผู้บริหาร นำโดย นายลักษไชย  มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้เข้าร่วมในการประเมิน ITA และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสขององค์กร 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รอบรั้วโรงเรียน

บทความ/สาระน่ารู้

ติดต่อสอบถาม / ฝากข้อความ / ร้องเรียน

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนวัดประสาทนิกร

โรงเรียนวัดประสาทนิกร

ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร. 077-541-208
โทรสาร. 077-541-208
E-mail : watprasatnigon@png.ac.th