ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนวัดประสาทนิกร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนวัดประสาทนิกร ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศโรงเรียนวัดประสาทนิกร

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดประสาทนิกร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร

            ประกาศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

            ประกาศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร

            ประกาศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ดาวน์โหลดเอกสาร

            ประกาศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ดาวน์โหลดเอกสาร

            ประกาศโรงเรียนวัดประสาทนิกร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

            เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

            ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนวัดประสาทนิกร ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร. 0-7754-1208 โทรสาร.0-7754-1208
E-mail : watprasatnigon@png.ac.th