ประกาศโรงเรียนวัดประสาทนิกร

แจ้งผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดประสาทนิกร เพื่อทราบ
เรื่อง จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 เริ่มใช้กำหนดการสอนนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 2-3)
     —- เปิดเรียนปกติวันจันทร์ – วันเสาร์
ระดับชั้นประถมศึกษา
     —- ชั้นป.1 ป.3 และป.5 มาเรียน (วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์)
     —- ชั้นป.2 ป.4 และป.6 มาเรียน (วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
     —- ชั้นม.1  มาเรียน (วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์)
     —- ชั้นม.2 และม.3 มาเรียน (วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์)
หมายเหตุ หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกให้นักเรียนมาเรียนตามวันที่กำหนด สามารถติดต่อครูประจำชั้นเพื่อรับเอกสารหรือการเรียนผ่านช่องทางอื่น ๆ

           


         โรงเรียนวัดประสาทนิกร โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยได้จัดทำเว็บไซต์แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายลักษไชย  มลอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รอบรั้วโรงเรียน

บทความ/สาระน่ารู้

ติดต่อสอบถาม / ฝากข้อความ / ร้องเรียน

วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนวัดประสาทนิกร

โรงเรียนวัดประสาทนิกร

ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร. 077-541-208
โทรสาร. 077-541-208
E-mail : watprasatnigon@png.ac.th