ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

            ประกาศโรงเรียนวัดประสาทนิกร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

            เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

            ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนวัดประสาทนิกร ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร

โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร. 077-541-208 โทรสาร.077-541-208 E-mail : watprasatnigon@png.ac.th