สัญลักษณ์ และอัตลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีจรรยา ความคิดก้าวหน้า พาชีวาเป็นสุข

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ ภายในปี 2564  โรงเรียนวัดประสาทนิกร  เป็นโรงเรียนชั้นนำ
จัดการศึกษาภาคบังคับ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม “