กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย

นางนันทนา แพละออง

ค.บ. ปฐมวัย
ครู คศ.3

นางสาวธมลวรรณ เหมือนใจ

ศษ.บ. ปฐมวัย
ครู คศ.1

นางสาวกัลยาณี แก้วสวัสดิ์

กศ.บ. ปฐมวัย
ครู คศ.1

นางสาวรัตติยา ทองสุช

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ครู คศ.1

นางสาวสุวรรณี แก้วเพ็ชร

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ ช่วยเพชร

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ครู คศ.1