คณะผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร

นายธนกฤต อยู่จัตุรัส

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร