กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวทองจันทร์ อุลมาร

กศ.บ. ภาษาไทย
ครู คศ.2

นางสาววัชราภรณ์ กลิ่นอ่อน

กศ.บ. ภาษาไทย
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ สมวงศ์

ค.บ. ภาษาไทย
ครู คศ.1

นางสาวสุวิตา สุขประวิทย์

ค.บ. การศึกษา ภาษาไทย
ครู คศ.1

นายเอกพันธ์ เจริญศิริ

ค.บ. ภาษาไทย
ครู คศ.1

นายอรรถพล หลีนิ่ง

ศศ.บ. ภาษาเพื่อการพัฒนา
ครู คศ.1