กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวอุบลวรรณ ปัญนะ

ค.บ. คณิตศาสตร์
ครู คศ.3

นางสาววาสนา สุมาตรา

ค.บ. คณิตศาสตร์
ครู คศ.3

นางจารุวรรณ ศิลาวิหก

ค.บ. คณิตศาสตร์
ครู คศ.1

นายยุทธกาฬ หนูภักดี

ค.บ. คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาวี ช่วยบำรุง

ค.บ. คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาลินี ว่องทรัพย์ทวี

ศษ.บ. คณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วย