กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพรภิรมย์ ทองร่วง

ค.บ. คอมพิวเตอร์
ครู คศ.3

นางสาวนันทิกา นาคฉายา

ค.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปกับเคมี
ครู คศ.3

นายกฤติเดช ศาริตวรรธน์

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจนา ชื่นจันทร์

วท.บ. อุตสาหกรรมการยาง
ครู คศ.1

นางวิธุดา เกตุนวล

ค.บ. การศึกษา (วิทยาศาสตร์)
ครู คศ.1

นางสาวธัญลักษณ์ กาลพัฒน์

วท.บ. เคมี
ครู คศ.1