กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางกมเลศ ประสมศรี

ศษ.บ. สังคมศึกษา
ครู คศ.3

นางโสภา สุขเจริญ

ค.บ. สังคมศึกษา
ครู คศ.2

นางสาวฉันธิณี รัตนพันธ์

ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ครู คศ.1