กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกรรณิการ์ นาคะวัจนะ

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.3

นางสาวสุลีพร ไชยเอียด

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ครู คศ.2

นางสาวชญช์ชิดา โมระมัต

ศศ.บ. อังกฤษธุรกิจ
ครู คศ.2

นางสาวอรชร วิชัยดิษฐ์

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.1

นายอรรถชัย ชมภูหนู

พธ.บ. ภาษาอังกฤษเ
ครูผู้ช่วย