กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางนงค์เยาว์ สิทธิโยธี

กศ.บ. พลศึกษา
ครู คศ.3

นางสุจินต์ ทองขาว

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
ครู คศ.2

นายเจนณรงค์ เกตุนวล

ค.บ. พลศึกษา
ครู คศ.1

นางประภัสสร อ้นทอง

ค.บ. พลศึกษา
ครูผู้ช่วย