กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัศนศิลป์และดนตรี

นางสาวนันท์นภัส โมระมัต

ค.บ. ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)
ครู คศ.3

นายจิตตินันท์ แก้วผอม

ค.บ. ศิลปะ
ครู คศ.2

นางสาวอาทิตยา ปิ่นแก้ว

ค.บ. นาฏดุริยางคศาสตร์
ครู คศ.1