กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางพิริยา ทองย้อย

ค.บ. คหกรรม
ครู คศ.3

นางสุวภรย์ ติลภัทร

วท.บ. เทคโนโลยีทางการเกษตร
ครู คศ.2

นายทรงกลด สุภาวะ

ค.บ. เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์
ครู คศ.2

นายวรพงษ์ เพชรสุวรรณ

ค.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครู คศ.2

นางสาวภัทรา นาคสิงห์

ค.บ. เกษตรศาสตร์
ครู คศ.1