กลุ่มวิชาเอกพิเศษ

นางบรรจง สว่างวงศ์

ศษ.บ. ประถมศึกษา
ครู คศ.3

นางชุตามาส กฤษณะทรัพย์

กศ.บ. ประถมศึกษา
ครู คศ.1

นางสุภาวดี พักกระสา

ศศ.บ. บรรณารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองอยู่

ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวกณวรรธน์ ชุมวรฐายี


ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ