นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร
เบอร์โทรศัพท์ 08-1607-4690
E-Mail: rungrapi2513@gmail.com

นายธนกฤต อยู่จัตุรัส
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร
เบอร์โทรศัพท์ 06-2268-4548
E-Mail: tanakit07@gmail.com