คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนวัดประสาทนิกร

นางรุ่งระพี โกสวิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร