คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนวัดประสาทนิกร

นายลักษไชย  มลอุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร